Biosikkerhetsrapport fra GenØk: Environmental risks of fungus resistant GM oilseed rape

27.03.2015

Foto: iStockphoto_000025540072/republica

Foto: iStockphoto_000025540072/republica

På oppdrag fra Miljødirektoratet har GenØk sett på miljørisiko ved dyrking av soppresistent genmodifisert raps og rybs (Brassica napus og Brassica rapa). I Norge brukes raps og rybs hovedsakelig i dyre-og fiskefôr og er også interessant som en «lokal biomasse» for produksjon av biodrivstoff.

I Norge er dyrking av raps og rybs begrenset av geografiske, klimatisk og biologiske forhold. Produksjonen i Norge er imidlertid for liten og innenlands etterspørsel løses med import. Målet er imidlertid å øke produksjon av raps/rybs i Norge for i større grad å imøtekomme etterspørselen. Noen av de største utfordringene for raps/rybs dyrking er skader og sykdom forårsaket av insekter og soppangrep. For å møte disse utfordringene kan genmodifisert (GM) raps/rybs være en potensiell løsning.

GenØk har derfor studert på miljørisiko knyttet til potensiell innføring og dyrking av soppresistent GM raps i Norge.

Rapporten har som mål å:

  • Kartlegge og dokumentere kunnskapshull og forskningsbehov ved en eventuell innføring av sopp resistent GM raps/rybs – med fokus på miljørisiko og konsekvenser for biologisk mangfold
  • Beskrive potensiell fremtidig utvikling ved innføring og bruk av GM raps/rybs
  • Presentere funn fra litteraturstudier for å kartlegge kunnskapshull
  • Presentere funn fra workshop med inviterte eksperter med intensjon om å kartlegge potensielle kunnskapshull
  • Presentere funn fra spørreundersøkelse sendt til norske bønder for å identifisere deres tanker rundt GM generelt og raps/rybs spesielt

Les/last ned rapport

Rapporten er skrevet av Idun Merete Grønsberg (prosjektleder), Frøydis Gillund, Lise Nordgård, Marianne IversenJan Husby, Angelika Hilbeck og Anne I. Myhr