Biosikkerhet

Corncobs in a wicker basket

GenØk – Senter for biosikkerhet har som mål å jobbe for biosikkerhet og trygg bruk av genteknologi. Stiftelsen fokuserer spesielt på miljø-, helse- og samfunnsmessige konsekvenser ved anvendelse av genteknologi og driver forskning, rådgivning, internasjonal kompetansebygging og undervisning innen fagfeltet biosikkerhet.

Vi har bl.a. ansvaret for å gjøre faglige vurderinger ved bruk og utsetting av genmodifiserte organismer (GMO) etter Genteknologiloven. Formålet med loven er å sikre at fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer skjer på en etisk og samfunnsmessig forsvarlig måte. Dette må være i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling og uten helse- og miljømessige skadevirkninger. I tillegg ønsker GenØk å bidra til å bygge opp global og regional kapasitet innen biosikkerhet. Gjennom internasjonale biosikkerhetskurs og forsknings samarbeid støtter vi nasjonale og regionale forskningsinstitutter og myndigheter som ønsker å bidra til en god gjennomføring av Cartagena-protokoll om biosikkerhet. Cartagena-protokollen trådte i kraft i 2003 og har som formål å beskytte biologisk diversitet fra potensielle risikoer samt helse knyttet til GMO. Norge er et av de 170 landene som har underskrevet protokollen og er gjennom dette bundet til dens forpliktelser om sikker overføring, håndtering og bruk av GMO.

Link til: Genteknologiloven

Link til: Cartagenaprotokollen