Workshop-rapport: Kan genredigering øke bærekraften i norsk akvakultur?

19.09.2019

Akvakulturnæringen opplever betydelige tap grunnet fiskedød og har høye kostnader relatert til medikamenter for bedret fiskehelse. Det etterspørres stadig mer potente, presise og effektive løsninger for økt bærekraft i norsk Atlantisk lakseoppdrett. Her kan moderne bioteknologi, særlig med CRISPR/Cas-metoden som hovedredskap, potensielt benyttes til å enten forbedre egenskaper eller introdusere sykdomsresistens i oppdrettslaks i en prosess som kalles genredigering.

Sammenlignet med andre typer genmodifisering, er genredigering med CRISPR/Cas9 billigere, effektiv og mer presis til bruk i genredigering. Siden genredigeringen kan endre DNAet, må mulige sosiale, miljømessige og økonomiske konsekvenser evalueres og debatteres, for eksempel i tråd med prinsippene for Ansvarlig forskning og innovasjon (Responsible Research and Innovation, RRI). Ved å inkludere 18 representanter fra ulike norske forskningsinstitusjoner, statlige departementer, offentlige råd og ideelle organisasjoner i en workshop holdt av GenØk – Senter for biosikkerhet, satte vi oss følgende mål for prosjektet:

  • Identifisere hvordan bruk av CRISPR/Cas9 kan øke bærekraften i fiskeindustrien og, i tråd med prinsippene for Ansvarlig forskning og innovasjon (RRI), kartlegge i hvilken grad den offentlige mottakelsen av en slik prosess vil kreve ytterligere debatt og inkludering av ulike perspektiver;
  • Diskutere og planlegge hvordan nye problemer som identifiseres, sammen med eksisterende problemer, kan undersøkes gjennom feltundersøkelser og eksperimentell forskning relatert til bruk av CRISPR/Cas9 i norsk akvakultur;
  • Basert på økosystemet og miljøet, identifisere parametere som kan påvirkes negativt eller positivt ved bruk av CRISPR/Cas9 i norsk akvakultur.

Det ble utformet syv oppgaver basert på nevnte mål. Deltakere diskuterte oppgavene i mindre grupper og oppsummerte utfallene i plenum. Her kom gode ideer og anbefalinger fram, der blant annet følgende hovedanbefalinger kan trekkes basert på hele workshopen:

  • CRISPR/Cas9 kan brukes til å forbedre lakseoppdrettens bærekraft, men burde benyttes sammen med andre tiltak som gode alvsmål og utvikling av effektive vaksiner. I åpne produksjonsanlegg er steril laks anbefalt;
  • Offisielle retningslinjer for bruk av genredigeringsteknikker i laks burde utvikles, og offentlige tiltak mot monopolisering av teknologien burde iverksettes for å øke åpenhet og bidra til vitenskapelig demokratisering;
  • For å unngå misforståelser, øke åpenhet og bidra til inkludering, burde utdanningsinitiativer rettet mot den generelle befolkningen styrkes;
  • For fremtidige workshoper burde ideelle miljø-og konsumentorganisasjoner inkluderes samt representanter fra fiskeoppdrettsselskaper;
  • I tillegg burde miljø- og forbrukerorganisasjoner involveres i enda sterkere grad i det videre arbeidet.

Last ned rapporten som pdf (engelsk)