Prosjekt: MicroPlastResist

21.12.2018

GenØk har fått midler til et prosjekt som søker å frembringe ny kunnskap omkring effektene av plastforurensing, spesielt i mikrostørrelse. Resultatene vil kunne si oss noe om hvordan sammenhengen er mellom mikroplast-partikler og spredning/utvikling av antibiotikaresistens. Ved å sammenligne renseanlegg i Sør Afrika og Norge, vil prosjektet også kunne gi anbefalinger for bedre behandling av avfallsvann med hensyn på plastrensing.

Mikroplast er veldig små plastpartikler, mindre enn 5mm som enten er nedbrytningsprodukter fra større plastavfall, eller brukt som partikler i produkter. De viktigste forurensningskildene inkluderer kosmetikk, utendørs industrimaling, granula fra idrettsanlegg og slitasje fra bildekk. Disse partiklene føres ut i havet direkte eller via avløpsvann fra husholdningene. Mikroplast har en stor utbredelse i havet, og er funnet i alle typer marine organismer, fra plankton til hval. Biofilmene som gror på disse partiklene gjør det mulig for nære interaksjoner mellom bakteriene i biofilmen og vil kanskje kunne fremheve genoverføringer mellom bakterier av uønskede gener, som gener for antibiotikaresistens. Vi vet at mikroplast spres via havstrømmer over store avstander og vil kunne virke som en transportvei for å spre bakterier og dermed også spre antibiotikaresistensgener. For å forstå i hvilken grad og under hvilke forutsetninger dette kan skje, ønsker vi å undersøke hvilken type mikroplastpartikler som blir sluppet ut med avløpsvannet i Nord-Norge og i Sør Afrika og å finne ut av i hvilken grad utviklingen av antbiotikaresistente bakterier og gener kan spores til disse partiklene.

Foto: adobestock.com/oporkka