Høringsuttalelse: Oppdrag om vitenskapelige vurderinger av helserisiko, landbruksrelatert miljørisiko og sameksistens for søknader om godkjenning av genmodifisert mat og fôr, under forordning (EF) nr. 1829/2003

20.06.2018

 

GenØk takker for muligheten for å komme med innspill på nytt oppdrag fra Mattilsynet til Vitenskapskomitéen for Mattrygghet (VKM).

Mattilsynets sektoransvar knyttet til GMO er omfattende og inkluderer helseaspekter ved bruk og konsum, landbruksfaglige karakterer som konsekvenser av GMO som kan vokse og dyrkes i Norge, sameksistens med mere. Det derfor viktig med tydelige frister og retningslinjer, og vi er glade for å se et tydelig oppdrag gitt til VKM. Vi har noen innspill som angitt under.

Vurderinger knyttet opp til særnorske forhold
Mattilsynet presiserer i oppdraget at dersom det foreligger nylig utførte internasjonale risikovurderinger, av f.eks. EFSA, skal VKM bare utføre risikovurderinger der det foreligger spesielle behov hos Mattilsynet. De behovene Mattilsynet videre viser til, er knyttet opp mot særnorske forhold. Dette er en viktig avgrensing av oppdraget. Det er selvsagt åpenbart at spesielle behov og forhold som Norge måtte ha bør vektes i en risikovurdering, men EFSA har vært kritisert flere ganger for å ikke å legge nok vekt på enkeltsider av risiko knyttet til GMO. Spesielt relevant for det foreslåtte oppdraget er toksikologi og allergistudier, ukontrollert spredning ved dyrking og transport, samt helserisiko ved dyrkning (f.eks sprøytemidler). Mangelfullt og uklart datagrunnlag for EFSAs beslutninger er noe GenØk har kommentert flere ganger i offentlige høringsrunder tidligere, og det store behovet for uavhengig forskning har vi belyst i vår rapport om kunnskapshull (1).

Det er litt uklart hva som menes med internasjonale risikovurderinger siden det bare eksempelvis vises til EFSA. Det kan åpne for at andre risikovurderinger gjort av andre land, også utenfor Europa, kan ligge til grunn for ikke å gjøre en risikovurdering av VKM. VKM gir innspill underveis i en risikovurdering i EFSA, noe de ikke gjør for andre internasjonale risikovurderinger.

GenØk mener at oppdragets utforming bør være av en slik art, at det knyttes tett opp mot EFSA og samtidig åpner for vurderinger av det datagrunnlaget EFSA gjør sine beslutninger på, og ikke kun avgrenses til særnorske forhold.

GenØk har forøvrig gitt ut rapporter på særnorske forhold knyttet til GM raps (2,3) og potet (4).

(1)  Uncertainty and Knowledge Gaps related to Environmental Risk Assessment of GMOs

(2) Environmental risks of fungus resistant GM oilseed rape

(3) Bærekraft ved dyrking av GM-potet med tørråteresistens

(4) Important Considerations for Sustainability, Social utility and Ethical Assessment of Late Blight Resistant GM Potato

 

Foto:adobestock.com/Mediteraneo