Rapport fra NIFU: Norsk forskning på antimikrobiell resistens

04.06.2018

Sammendrag av rapporten (last ned rapport)

Rapporten gir en oversikt over den norske forskningsinnsatsen på antimikrobiell resistens (AMR), blant annet hvem som utfører den, ressursinnsatsen målt som FoU-utgifter og FoU-årsverk, hvem som finansierer forskningen og hvilke tema den omhandler. Kartleggingen omfatter to separate undersøkelser: en analyse av ressursinnsatsen, basert på data fra en spørreundersøkelse, og en analyse av den vitenskapelige publiseringen.

I 2017 brukte norske forskningsmiljøer totalt 537 millioner kroner på FoU innenfor AMR. 60 prosent av AMR-forskningen ble finansiert av offentlige midler. Det største forskningsområdet innenfor AMR var behandling, herunder utvikling av nye antibiotika og antimikrobielle midler. FoU innenfor tiltak og forebyggende strategier var det nest største forskningsområdet, og dernest fulgte FoU for å forhindre utvikling og spredning av resistens. 

I 2016 publiserte norske forskere om lag 330 artikler i vitenskapelige tidsskrifter knyttet til AMR-relaterte tema. Det ble også gjennomført en analyse av hvordan de norske AMR-artiklene fordelte seg på hovedgrupper av organismer. En stor majoritet, 70 prosent, var relatert til bakterier, 19 prosent til virus, mens parasitter (protozoer) og sopp hadde andeler på henholdsvis 7 og 3 prosent. Tallene indikerer at norsk AMR-forskning hovedsakelig er relatert til bakterier, men også virus har et ikke ubetydelig omfang. Forskningen på resistensproblematikk i forbindelse med parasitter (protozoer) og sopp er mer begrenset. 

GenØk har publisert følgende AMR rapporter:

Prevalence of Antibiotic Resistance Marker Genes (ARMG) in Selected Environments in Norway – Reindeer, M909|2017
Commissioned by the Norwegian Environment Agency, December 2017.
Nordgård, L. et al (2017) GenØk, 21 pages

Antimicrobial resistance in selected environments in Norway M-736/2017
Commissioned by the Norwegian Environment Agency, April 2017.
Nordgård, L. et. al. (2017) GenØk, 43 pages

Prevalence of Antibiotic Resistance Marker Genes (ARMG) in Selected Environments in Norway M-675|2016
Commissioned by the Norwegian Environment Agency, December 2016.
Nordgård, L. et al (2016)