Rapport: Prevalence of Antibiotic Resistance Marker Genes (ARMG) in Selected Environments in Norway – Reindeer

23.03.2018

På oppdrag fra Miljødirektoratet har GenØk kartlagt den naturlige forekomsten av to antibiotikaresistensmarkørgener (ARMG) hos viltlevende arter i norsk natur.

Forskningsgruppa har studert feces-prøver fra reinsdyr i tre ulike reinbeitedistrikter. Bakgrunnen for valg av reinbeitedistrikt er basert på antatt forskjeller i eksponering av human aktivitet og drivere for resistensutvikling. Prøvene ble hentet inn i en periode over tre år (2013-2015). Det totale antall prøver fra hvert distrikt per år varierte fra 7-17 prøver. Totalt ble det analysert 76 prøver for forekomst av ARMG.

Av de totalt 76 prøvene som ble analyser var ingen positive for nptII og kun tre prøver testet positiv for nptIII. Resultatene viser at den naturlige forekomsten/bakgrunnen av nptII og nptIII gener i de utvalgte miljøene er lav eller under deteksjonsgrensen i perioden vi har hentet prøver.

Les rapport

Photo: AdobeStock_97741615/Juhku

Nordgård, L. et al (2017) Prevalence of Antibiotic Resistance Marker Genes (ARMG) in Selected Environments in Norway – Reindeer. Project report, M-909|2017, GenØk, Tromsø, Norway.