Høringssvar: genmodifisert mais MZIR098

30.10.2017

GenØk – Senter for biosikkerhet har levert svar på offentlig høring av søknad EFSA/GMO/DE/2017/142, genmodifisert mais linje MZIR098, fra Syngenta Crop Protection NV/SA under EU forordning 1829/2003. Søknaden gjelder bruksområdene mat, fòr, import og prosessering.

OPPSUMMERING

GenØk–Senter for biosikkerhet, viser til høring av søknad EFSA/GMO/DE/2017/142 om MZIR098 mais som omfatter bruksområdet import og prosessering og til bruk i fòr og mat eller inneholdende ingredienser produsert fra denne maisen.

Vi har gjennomgått de dokumenter som vi har fått tilgjengelig, og nevner spesielt følgende punkter vedrørende søknaden:

  • Genmodifisert mais linje MZIR098 er ikke godkjent i Norge eller EU for noen av de omsøkte bruksområdene.
  • MZIR098 er tolerant mot sprøytemidler som inneholder glufosinat – ammonium som har ulike grader av helse-og-miljø fare ved bruk.
  • Glufosinat ammonium er ikke tillatt brukt i Norge.
  • Søknaden om mais linje MZIR098 mangler data og informasjon som er relevant for å kunne vurdere kriterier rundt etisk forsvarlighet, samfunnsnytte og bærekraft.

Les fullstendig høringssvar
Bidragsytere: Idun Grønsberg, Lise Nordgård, Jan Husby, Thomas Bøhn

Foto: AdobeStock_70779018_coffmancmu