Finnes det antibiotikaresistensgener i reinsdyravføring?

11.09.2017

Antibiotikaresistensgruppa i Genøk analyserer denne høsten avføring fra reinsdyr for å kartlegge forekomsten av antibiotikaresistensmarkørgener (ARMG), som ofte brukes i framstillingen av genmodifiserte planter,  og naturlige varianter av disse.

Prosjektleder Lise Nordgård har siden 2014 etablert og tilpasset metoder utviklet av Markus Woegerbauer i Østerrike for å kunne kartlegge forekomsten av ARMG, herunder nptII og nptIII genene, i miljøprøver med ulik eksponering av antibiotika. Tidligere har forskningsgruppa analysert prøver fra pattedyr, vann, avløp og jord  for å kunne si noe om den naturlige forekomsten av ARMG i disse miljøene.

NptII brukes som et markørgen i GM-planter. I Norge dyrkes det per i dag ingen GM-planter, men det kan bli en realitet i framtiden. Generelt sett finnes det i dag lite kunnskap om antibiotiaresistenssituasjonen i ulike naturmiljøer i Norge. Denne kartleggingen er derfor et viktig bidrag for å gi et større bilde av forekomsten av disse markørgenene og hva som finnes naturlig i mikroorganismer fra ulike miljø.

GenØk har gjennom et samarbeid med Morten Tryland på UiT fått tilgang til avføring fra reinsdyr i to ulike beiteområder med ulik grad av eksponering fra menneskelig aktivitet, og dermed antatt ulike eksponering av resistensdrivende stoffer.

Den ene flokken med reinsdyr tilbringer deler av året i Tønsvik ved Tromsø, et område med høy menneskelig aktivitet. Deler av flokken inngår i en turismebedrift med hyppige interaksjoner med turister fra ulike nasjoner i vinterhalvåret. I fjellområdene ovenfor Tønsvika har denne flokken sitt sommerbeiteområde. I vinterhalvåret går flokken i Mauken-Blåtind-området i indre Troms. I dette området har forsvaret skytefelt og deler av arealet er også utbygd med hyttefelt og alpinanlegg.

Den andre flokken beiter på den vestlige halvdelen av Varangerhalvøya, et stort sub-arktisk til lav-arktisk fjellområde med svært begrenset kontakt med menneskelig aktivitet. Området er stort og dyretettheten lav og det er spredt bosetting, hovedsakelig langs kysten.

Prøvene vil bli analysert ved hjelp av allerede etablert metodikk når det gjelder både dyrkning av resistente bakterier og molekylære analyser, som PCR, hvor man kan detektere spesifikke resistensgener.

Prosjektet er finansiert av Klima- og miljødepartementet gjennom Miljødirektoratet. Hensikten er å få kartlagt forekomsten av reservoarer av ARMG i bakteriepopulasjoner fra viltlevende arter i Norge. Arbeidet, inkludert beskrivelse av metoder, resultater og usikkerhetsanalyser av oppnådde resultater vil senere bli presentert og diskutert i en rapport.

Se også rapporten: Prevalence of Antibiotic Resistance Marker Genes (ARMG) in Selected Environments in Norway M-675|2016

Foto: Alexandre Buisse (Nattfodd). Creative commons licensed.