Prosjektrapport: Prevalence of Antibiotic Resistance Marker Genes (ARMG) in Selected Environments in Norway

01.03.2017

I dette prosjektet har vi kartlagt forekomsten av to antibiotikaresistensmarkørgener (ARMG) – neomycin phosphotransferase II (nptII) and neomycin phosphotransferase III (nptIII) i ulike naturlige miljø i Tromsø. Jord fra tre områder med ulik eksponering av kunstgjødsel ble undersøkt i tillegg til jord fra fire ulike grisegårder i Tromsø og faeces prøver fra grisebesetningene der. Totalt ble det innhentet prøver fra syv steder, tre fra jord og fire fra grisegårder.

Selv om kun et begrenset antall bakterier og mengde totalt DNA er blitt analysert fra de ulike miljøprøvene, så er den naturlige forekomsten/bakgrunnen av nptII og nptIII gener i de utvalgte miljøene ikke påvisbar eller under deteksjonsgrensen. Disse dataene indikerer at tilføring av eksterne kilder for disse genene, som f. eks ARMG fra genmodifiserte (GM) planter, vil kunne bidra til økt forekomst i disse miljøene.

Kontaktperson: Lise Nordgård
Les rapporten