Høringssvar: genmodifisert mais MON89034 x 1507 x NK603 x DAS-40278-9

27.02.2017

GenØk – Senter for Biosikkerhet har levert svar på offentlig høring av søknad EFSA/GMO/NL/2013/112, genmodifisert mais MON89034 x 1507 x NK603 x DAS-40278-9, fra Dow AgroSciences LLC, under EU forordning 1829/2003. Søknaden gjelder bruksområdene mat, fòr, import og prosessering.

OPPSUMMERING 

GenØk–Senter for biosikkerhet, viser til høring av søknad EFSA/GMO/NL/112 om MON89034 x 1507 x NK603 x DAS-40278-9 mais som omfatter bruksområdet import og prosessering og til bruk i fòr og mat eller inneholdende ingredienser produsert fra denne maisen.

  • Vi har gjennomgått de dokumenter som vi har fått tilgjengelig, og nevner spesielt følgende punkter vedrørende søknad om fornyelse:
    MON89034 x 1507 x NK603 x DAS-40278-9 er ikke godkjent i Norge for noen bruksområder, og foreldrelinjene 1507 (fornyelsessøknad) og DAS-40278-9 er fremdeles under behandling i EU.
  • Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har kommentert at foreldre linjene MON89034, 1507, NK603 og DAS-40278-9 er like trygge som ikke genmodifisert mais til bruk i fôr og næringsmidler (1-4).
  • Maisen er tolerant mot glyfosat, glufosinate- ammonium og 2.4D sprøytemidler som har ulik grad av helse-og-miljø fare ved bruk.

Les fullstendig høringssvar

Bidragsytere: Idun Grønsberg, Lilian van Hove, Berit Tømmerås

Foto: Adobestock: 121099443_fotoknips