Ny rapport: Kunnskapsgrunnlag for vurdering av miljørisiko ved bruk av genmodifiserte virus til vaksinering av domestiserte dyr

03.11.2016

pages_from_42906d7ffdVitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for vurdering av miljørisiko ved bruk av genmodifiserte virus (GM-VV) til vaksinering av domestiserte dyr.

Rapporten er en litteraturstudie som gir oversikt over publisert litteratur om virusvaksiner basert på genmodifisering (rekombinante vaksiner), som kan være aktuelle å bruke på domestiserte dyr. Litteraturen er gjennomgått for å vurdere miljørisiko knyttet til bruk av genmodifiserte rekombinante virusvaksiner (GM- VV) i veterinærmedisin. Vurderingen er forsøkt relatert til faktorer som er spesielt relevante for Norge, men erfaringer fra andre europeiske land er også inkludert.

Den største miljørisikoen knyttet til bruk av genmodifiserte rekombinante virusvaksiner er koblet til utslipp av infeksiøse virus, deres overlevelse og evne til å infisere andre dyr. Et godt eksempel er direkte tilføring av genmodifiserte rekombinante virusvaksiner til miljøet for å kontrollere rabies i dyr (f.eks. rev) som spiser åte innsatt med en replikerende vaksine. Selv om denne metoden ikke er brukt på fastlandet i Norge, kan man høste verdifull erfaring fra slike forsøk. Studier viser at denne vaksinen er relativt stabil i miljøet, men det kan ikke utelukkes at dyr i og utenfor målgruppen er blitt syke av vaksinen fordi det har oppstått nye varianter av viruset etter at det ble tilført miljøet.

Der hvor norske forhold skiller seg fra forholdene ellers i Europa og er relevante for genmodifiserte rekombinante virusvaksiner er dette trukket fram. Spesielt vil forskjeller i praksis knyttet til dyrehold (besetningsstørrelse, grade av bevegelsesfrihet, offentlige reguleringer) kunne være relevante for vurdering av miljørisiko knyttet til genmodifiserte rekombinante virusvaksiner. Rapporten peker også på kunnskapshull av spesiell relevans for vurdering av genmodifiserte virusvaksiner under norske forhold. Følgende spørsmål er diskutert i rapporten:

  • Genmodifiserte rekombinante virusvaksiner er foreløpig ikke i bruk som vaksiner til domestiserte dyr i Norge. Følgelig vil det ikke være tilgjengelig erfaringer knyttet til miljørisiko ved bruk av disse under norske forhold
  • I de land hvor genmodifiserte rekombinante virusvaksiner har vært i bruk i en tid, eksisterer det lite relevant informasjon om miljørisiko knyttet til bruken av disse (ikke registrerte uønskede hendelser)
  • Klimaforandringer kan tenkes å spille en rolle for vurdering av miljørisiko ved bruk avgenmodifiserte rekombinante virusvaksiner. Omfanget av slik virkning er ikke kjent ennå.

Last ned rapporten

Forsidefoto: adobestock.com #000002991812