Kan genmodifisert mais gi kreft hos rotter?

16.10.2012

Uttalelse fra GenØk-Senter for biosikkerhet, 15. oktober 2012.

Et nylig publisert fôringsstudie med genmodifisert (GM) mais (http://dx.doi.org/10.1016/j.fct.2012.08.005) har vist en økt forekomst av kreft og andre skader hos rotter. Dette har resultert i en opphetet diskusjon i flere europeiske land.

Tidligere fôringsstudier har kun blitt utført i korte perioder, fra noen uker og opptil 90 dager. Studiet ble gjennomført som et livsløpsstudie, og for enkelte individer varte dette opp til 2 år. Det spesielle var at effektene hos rotter fôret med GM mais først ble sett etter 90 dager.

Det publiserte studiet er unikt ved at det er ut i fra hva vi kjenner til det første livsløpsstudie som har blitt utført med GM mais. Nå er det viktig å evaluere dette studiet med hensyn på vitenskapelig kvalitet og metodikk. En svakhet kan være at det i enkelte grupper er for få rotter til at en får en robust statistikk. Det er også blitt påpekt at det har vært brukt rotter av en type som lettere utvikler kreftsykdom. Det bør derfor snarets mulig settes ressurser inn på å etterprøve de funn som er gjort.

I risikovurderinger og ved godkjenning av GM planter til bruk i mat til mennesker og dyr kreves det i dag data fra 90-dagers undersøkelser. Observasjonene i det publiserte studiet er derfor urovekkende og viser til at tilsvarende studier kan ha hatt for kort varighet. Konklusjonene med hensyn på risiko for helse kan dermed ha blitt tatt på et for spinkelt grunnlag.

For å trygge matsikkerheten bør en i fremtiden inkludere livsløpsstudier i de risikovurderinger og uttestinger som blir gjort før produkter fra GM planter blir tilgjengelig i matvarehyllene.