The biodiverSEEDy project har fått ny hjemmeside!

19.10.2016

Delicous potatoes.

Prosjektets nye hjemmeside er kommet i ny drakt! Her kan du lese om hva gruppen jobber med i prosjektet, hvem personene bak prosjektet er og se bilder tatt at under feltarbeid.

Kort om prosjektet:
Det er viktig for matsikkerheten og for utviklingen av landbrukssystemer som evner å tilpasse seg endringer, at man både opprettholder og øker mangfoldet av viktige kulturplanter. Det er nødvendig å utvikle og bevare det biologiske mangfoldet (for produksjon og avl) dersom vi skal få bærekraftige jordbrukssystemer som er i stand til å bekjempe framtidige utfordringer knyttet til skadedyr, sykdommer og endrede klimatiske forhold.

Det er i dag to hovedtilnærminger til bevaring av biologisk mangfold innen jordbruk. En in situ tilnærming vil si at bøndene fortsetter å dyrke forskjellige varianter, krysse dem for å avle nye, og utveksling av frø innenfor, og på tvers av lokalsamfunn. En ex situ tilnærming betyr å lagre frø fra forskjellige planter i en lokal frøbank eller internasjonale genbanker for fremtidig bruk av planteforedlere og forskere. Dette prosjektet har studert begge disse metodene for å bevare det biologiske mangfoldet innen jordbruksnæringen.

I sitt arbeid med in situ bevaring av biologisk mangfold har prosjektet fokusert på mais. Forskerne undersøker hvilke muligheter og utfordringer som oppstår når maistypene bevares på gårdene i Mexico (hvor mais først oppsto). Her anvender prosjektet biokulturelle tilnærmingsmetoder for å styrke urbefolkningers evne til å bevare originale maisvarianter. Når det gjelder ex situ bevaring fokuserer prosjektet på å forstå driften og filosofien bak Svalbard globale frøhvelv, som brukes av genbanker i hele verden som en bankboks for sine frøsamlinger.

Les mer om prosjetet på deres (nye) hjemmeside her.

Foto: Sarah Agapito-Tenfen