Plantevirus-DNA er også aktivt i laks

27.04.2016

Salmon swimming in clear water in an aquarium seen from the side

For første gang har det blitt påvist at et plantevirusgen er aktivt i laks. Genet/promoteren er ” Cauliflower mosaic virus” (CaMV) som styrer aktiviteten av en innsatt gensekvens som koder for et selvlysende protein. Genene for CaMV og det selvlysendeproteinet er klonet inn i en ekspresjonsvektor, bakterielt plasmid DNA, og injisert i fisk. Studiet har vist at promoteren  er intakt i injeksjonsstedet og er aktivt så lenge som ett og et halvt år etter injeksjon.

Canada har godkjent en DNA vaksine som kan brukes på laks for å beskytte mot IHN viruset som infiserer blant annen organer som lager røde og hvite blodceller. Europeiske legemiddelmyndigheter har nettopp gitt markedsføringstillatelse for en DNA vaksine som kan beskytte laks mot pankreassykdom (PD). Det er mange fordeler ved DNA vaksiner – de er lette å lage og en DNA vaksine kan brukes som utgangspunkt ved at en bytter ut et gen og setter inn et nytt gen fra det viruset eller bakterien (eventuelt smittestoffet) en ønsker å forhindre sykdom fra. Til nå er såkalte promoter fra virus som infiserer høyerestående dyr ofte benyttet i eksperimentelle DNA vaksiner for fisk, et eksempel er cytomegalovirus (family: Herpesviridae) promoter (CMV promoter) – som er en kraftig promotor som kan drive ekspresjon av et ønsket sykdomsbeskyttende antigen. CMV promoteren er imidlertid lite ønskelig å bruke i DNA vaksiner siden det er kjent at for eksempel humant cytomegalovirus kan gi uønskede virkninger.

I dette studiet har Tore Seternes og Roy A. Dalmo ved BFE samt Tom Christian Tonheim (Marine Harvest), og Anne I. Myhr (Genøk, Tromsø) funnet ut at plantevirus promotoren CaMV også kan drive ekspresjon av et fremmed gen (reporter gen: luciferase) i atlantisk laks. Promotoren er hentet fra ”Cauliflower mosaic virus” (CaMV) som blant annet infiserer blomkål og nepe. Denne promotoren brukes også i mange genmodifiserte planter. Ikke nok med at promoteren var i stand til å gi ekspresjon av det selvlysende proteinet (luciferase) kort tid etter injeksjon av DNA konstruktet, men produksjonen varte over ett og et halvt år. Dette er like lang tid som livssyklusen til oppdrettsfisk. De fant ut at DNA konstruktet var intakt ved injeksjonsstedet i hele forsøkssperioden. Dette er det første studiet som har vist at plantevirus promoter også er aktivt i dyr in vivo. Konsekvenser ved denne lange overlevelsen av DNAet kan være at en oppnår en mye mer langvarig beskyttelse ved bruk av DNA-vaksiner enn antatt. Men, samtidig viser dette at en bør ha god kunnskap om proteinene og produktene som genene i DNA vaksinen produserer, og hvilken effekt disse har på laksen.

Artikkelen kan leses her http://www.nature.com/articles/srep25096

Seternes, T., Tonheim, T.C., Myhr, A.I. & Dalmo, R.A. (2016). “A plant 35S CaMV promoter induces long-term expression of luciferase in Atlantic salmon”, Scientific Reports 6, Article number: 25096. doi:10.1038/srep25096

Foto: Arrlxx/Adobestock