Bondebladet: – Må forske, ikke bare frykte GMO

18.02.2016

Harvest raw potatoes in a wheelbarrow outdoors

I Bondebladets artikkel Må forske, ikke bare frykte GMO uttrykker bonde Lars Jacob Hvinden en bekymring for at GenØk og andre restriktive fagmiljøer bremser forskningen på GMO (18.02.16)

Genøk mener: Ja til mer forskning

GenØk er et forskningsinstitutt som driver forskning som skal fremme trygg bruk av bioteknologi – det sier seg selv at GenØk er en pådriver forskning innen dette feltet og ikke et hinder. Vi er helt enig med Hvinden i at det er viktig å sikre forskning som undersøker konsekvensene av ny landbruksbioteknologi før den tas i bruk. Vi mener at det er avgjørende at denne forskningen gjennomføres av uavhengige forskningsinstitusjoner som ikke har økonomiske interesser av å få nye produkter ut på markedet.

Seminarene om genmodifisert (GM) tørråteresistent potet som Hvinden deltok på var en del av et større forskningsprosjekt GenØk gjennomfører med støtte fra Norges forskningsråd. Prosjektet har til hensikt å kartlegge syn på bærekraft, samfunnsnytte og etikk relatert til dyrkning av tørråteresistent GM-potet i Norge blant ulike aktører involvert i norsk potetproduksjon. Genteknologiloven, som regulerer bruken av genmodifiserte organismer i Norge, krever at en GMO må være trygg for helse og miljø i tillegg til at den skal ha en samfunnsmessig nytteverdi, være etisk forsvarlig og bidra til en bærekraftig utvikling. Gjennom dette prosjektet får potetbønder, og andre som kjenner til utfordringene i landbruket, anledning å gi innspill til norske myndigheter om hvilke forhold de synes det er viktig å undersøke, og som det bør tas hensyn, til når kriteriene i Genteknologiloven skal vurderes for denne typen GM-potet.

Seminarene Hvinden deltok på omhandlet bærekraft. Ett år senere inviterte vi en ny gruppe deltagere til et seminar om etiske og samfunnsmessige problemstillinger. Grunnen til at GenØk valgte rekrutterte en ny gruppe deltagere til dette seminaret var et ønske om å inkludere folk med god kjennskap til etikk, økonomi og forbrukerspørsmål knyttet til GMO-feltet siden dette var tema for dette seminaret, men også denne gangen deltok potetprodusenter og andre aktører fra næringa, samt representanter for miljø- og landbruksinteresser. Ved å rekruttere nye deltagere ga vi også flere personer en mulighet til å diskutere dette temaet og gi sine synspunkter. Det er viktig å understreke at Frøydis Gillund som forsker ikke la noen føringer for hvilke forhold deltagerne på seminaret skulle ta opp. Målet med alle seminarene var kartlegge bredden av synspunkter blant de som deltok, og gruppene ble ikke bedt om å komme til noen form for enighet eller konklusjoner.

Gillund er helt enig med Hvinden i at tørråteresistent GM-potet kan vise seg å være veldig interessant for norsk landbruk, og er glad for at det legges opp til debatt. Forskningen har til hensikt å synliggjøre bredden i denne debatten.

 

Foto: olgavolodina/dollarphotoclub.com