Høringssvar: genmodifisert mais MON87403

29.12.2015

GenØk – Senter for Biosikkerhet har levert innspill til offentlig høring av søknad EFSA/GMO/BE/2015/125, mais event MON87403, fra Monsanto Company under EU forordning 1829/2003. Søknaden gjelder mat, fòr, import og prosessering av genmodifisert mais MON87403.

Ut ifra vurderingskriteriene for bærekraft, samfunnsnytte og etiske aspekter, gir ikke søker opplysninger som belyser disse i henhold til det som forutsettes anvendt i den norske genteknologilovens (Appendix 4).

I denne sammenheng er det viktig å få dokumentert erfaringer med hensyn på effekter på miljø, helse og samfunnsaspekter. Denne type dokumentasjon er ikke tilstrekkelig i den oppsummerte søknaden om omsetting av MON87403 mais til import og prosessering og til bruk i fòr og mat eller inneholdende ingredienser produsert fra MON87403 mais. 

Vår konklusjon er at norske myndigheter ikke godkjenner bruk av MON87403 mais til import og prosessering og til bruk i fòr og mat basert på dette.

Les fullstendig høringsinnspill