GenØk støtter Miljødirektoratets anbefaling om forbud mot import og bruk av den genmodifiserte maislinjen MON863 og de tre genmodifiserte rapslinjene Ms8, Rf3 og Ms8Rf3

21.05.2015

RapsölMiljødirektoratet anbefaler forbud mot import og bruk av den genmodifiserte maislinjen MON863 i hovedsak fordi den inneholder et gen som gir resistens mot en type antibiotika. Dette er i tråd med vurderinger fra en rekke instanser som Bioteknologirådet og Mattilsynet.

Selv om vi ikke dyrker slike planter i Norge er det flere momenter som støtter ett forbud mot import og omsetning av slike planter. Forekomst av resistente bakterier i vann, mat, fôr, dyr og fugler gir en økt risiko for smitte og spredning av resistente bakterier. For å bremse forekomsten av antibiotikaresistens er det viktig å redusere alle former for spredning av resistensgener mest mulig. GenØk støtter Miljødirektoratets vurdering om at en eventuell spredning vil kunne få svært alvorlige konsekvenser selv om risikoen er liten ved import og bruk kontra dyrkning. En tillatelse for import vil også medføre økt etterspørsel etter denne maisen og dermed en økende miljørisiko for spredning av antibiotikaresistensgener i de landene der denne maisen faktisk dyrkes.

GenØk støtter derfor Miljødirektoratets vurdering om forbud mot bruk og omsetning av MON863 mais i Norge basert på risiko for spredning av antibiotikaresistensgener og manglende oppfylling av bærekraftkriteriene.

Miljødirektoratet anbefaler også forbud mot import og bruk av rapslinjene Ms8, Rf3 og Ms8Rf3 med vekt på deres innhold av resistens mot plantevernmidler, noe som kan medføre helse- og miljørisiko, og som gjør at disse ikke anses som bærekraftige, samfunnsnyttige eller er etisk forsvarlige i Norge eller land der disse dyrkes.

I tillegg er sprøytemiddelet glufosinat ammonium, som disse rapsplantene er resistente mot, forbudt omsatt i Norge fra 2011.

Ms8, Rf3 og MS8Rf3 har tidligere blitt vurdert til ikke å innebære en økt risiko for helse sammenlignet med ikke-transgen raps (VKM 08/307 og 13/307). Det har også blitt uttalt at disse typer planter ikke har økt risiko for etablering og overlevelse selv med dokumentert persistens og stabil inkorporering av resistensgener i raps slektningen åkerkål. Dette er dokumentert uten seleksjonspress eller bruk av plantevernmidler. I Norge vokser denne raps slektningen så langt nord som til Troms. Dette mener vi utgjør et betydelig spredningspotensiale og økt risiko for miljøet (se GenØk-rapporter som omhandler overvåkning av GM-raps: Monitoring of GMOs released into the Norwegian environment: A case study with herbicide-tolerant GM rapeseed og Environmental Risks of Fungus Resistant Oilseed Rape) Spredingspotensialet er også relevant for søknader som omhandler import og bruk av GM-raps da frøene er meget små og vil lett kunne spres ved transport og lagring. GenØk støtter derfor Miljødirektoratets vurdering om anbefaling av forbud av disse rapslinjene.

 

Illustrasjonsfoto: Dollarphotoclub_41292349.jpg