Høringsinnspill: oljeraps MON88302xMS8xRF3

18.08.2014

iStock_000006738057LargeInnspill fra GenØk – Senter for Biosikkerhet på høringen av søknad EFSA/GMO/NL/2013/119 som gjelder mat, fòr, import og prosessering av genmodifisert oljeraps MON88302xMS8xRF3 er nå publisert.

Konkulsjon
Vi trekker frem mangler i dossieret som ikke gir grunnlag for en konklusjon om sikker bruk, samfunnsnytten og bidrag til bærekraftighet av MON88302xMS8xRF3 oljeraps. Søker har ikke inkludert noe av den informasjonen omkring samfunnsnytten og bærekraftighet til MON88302xMS8xRF3 oljeraps som kreves i den norske genteknologiloven (Appendix 4) for godkjenning i Norge.

Hovedkonklusjon og anbefalinger
Genøk–Senter for Biosikkerhet viser til brev fra Miljødirektoratet angående høring som omfatter MON88302xMS8xRF3 oljeraps for bruksområdet import og prosessering og til bruk i fòr og mat eller inneholdende ingredienser produsert fra MON88302xMS8xRF3 oljeraps.

Søker gir ikke opplysninger som adresserer vurderingskriteriene bærekraft, samfunnsnytten og etiske aspekter som forutsettes anvendt i den norske genteknologiloven. I denne sammenheng er det viktig å få dokumentert erfaringer med hensyn på effekter på miljø, helse og samfunnsaspekter. Denne type dokumentasjon er ikke tilstrekkelig i søknaden om omsetting av MON88302xMS8xRF3 oljeraps til import og prosessering og til bruk i fòr og mat eller inneholdende ingredienser produsert fra MON88302xMS8xRF3 oljeraps.

Vår konklusjon er at norske myndigheter ikke godkjenner bruk av MON88302xMS8xRF3 oljeraps til import og prosessering og til bruk i fòr og mat som det søkes om.

Lise Nordgård, Idun M. Grønsberg og Arinze S. Okoli

Bruk denne linken for å lese hele innspillet