Klima for spredning av virus

18.06.2014

Mosquito resting on green leafTerje Traavik har på oppdrag av Miljødirektoratet skrevet en rapport om virus og klimaendringer.

Klimaendringer vil trolig føre nye arter til Nord-Europa med nye virus som «blindpassasjerer». Terje Traavik har på oppdrag fra Miljødirektoratet skrevet en rapport som belyser kunnskapshull relatert til mulig spredning av “nye” virus-arter som har reservoarer i viltlevende dyr. Omfanget er uklart, Traavik viser derfor til at det er behov for mer forskning og overvåking for å finne tiltak som kan begrense spredningen.

Klimaendringer og økende temperaturer vil gjøre det mulig for en rekke arter å etablere seg lenger nord enn tidligere. Stikkmygg, sviknott, flått, smågnagere og flaggermus sprer seg alle mot nord, og kan bringe med seg virus til nye områder. Trekkfugler kan også føre med seg virus over lange avstander, innen og mellom kontinentene. Det kan også mennesker som er viremiske (har virus i blodet) mens de reiser lange avstander i løpet av kort tid.

Rapporten søker å:

• Forklare kompleksiteten av virusartenes livssyklus, og hvordan disse kan bli påvirket av klimaendringene.

• Analysere våre muligheter til, basert på dagens kunnskapsnivå, å forstå klimaendringenes påvirkninger av virus-vert-miljø interaksjonene i fremtiden.

• Skissere det kunnskapstilfanget som er nødvendig for å utforme mer presise føre-var –baserte scenarier og modeller angående omfang og konsekvenser ved spredning av nye virus.

• Anbefale rask igangsetting av forskning, overvåking og andre tiltak som kan gjøre samfunnet i stand til å fungere proaktivt i forhold til mulige uønskede effekter på økosystem-, dyre- og folkehelsen.

Les nyhetssak på Miljødirektoratet sin side her

Les hele rapporten her