Innspill til høring om GM soya er nå publisert

21.11.2013

Vedlagt er innspill fra GenØk – Senter for biosikkerhet om høringen EFSA/GMO/NL/2012/108 for MON 87708 × MON 89788 som gjelder mat, fòr, import og prosessering av genmodifisert soya fra Monsanto Company.

Konklusjon

Vi trekker frem mangler i dossieret som ikke gir grunnlag for en konklusjon om sikker bruk, samfunnsnytten og bidrag til bærekraftighet av soyaplanten MON 87708 × MON 89788.

Hovedkonklusjon og anbefalinger

GenØk – Senter for Biosikkerhet viser til brev fra Miljødirektoratet angående høring av søknad EFSA/GMO/NL/2012/108 som omfatter soyaplanten MON 87708 × MON 89788 for bruksområdene import, prosessering, mat og fòr. Soyaplanten MON 87708 × MON 89788 er en stablet hybrid med to ulike gener satt inn som ifølge søker gir plantene økt toleranse mot glyfosat og endret fettsyresammensetning i frøene.

Stablede planter har generelt en mer kompleks genetisk sammensetning og derfor større potensial for opp- og nedregulering av plantens egne gener. Derfor burde de gjennomgå grundig testing før eventuell markedsadgang. GenØk mener det ikke er faglig velbegrunnet å godkjenne den stablede planten basert på at foreldrelinjene, hver for seg, er godkjent.

CP4 EPSPS-proteinet gjør soyaplantene tolerante overfor ugrasmidler med virkestoffet glyfosat. I den senere tid har laboratorieforsøk vist at glyfosat kan føre til celleskader, blant annet i humane embryoceller. Undersøkelser har også vist en skadelig effekt på vassdrag og vannorganismer. I tillegg forstyrrer glyfosat næringsstoffomsetninga i jord.

Dmo-proteinet gjør soya plantene tolerante overfor ugrasmidler med virkestoffet dicamba. Dicamba har vært betegnet som et plantevernmiddel med lav toksisitet. I den senere tid har det vært publisert artikler som indikerer indirekte negative effekter av dicamba på insekter. Søker bør derfor undersøke nærmere potensielle miljø- og helsemessige effekter.

Produsenten har ikke adressert viktige helseaspekter ved introdusering av MON 87708 × MON 89788 i matkjeden.

GenØk mener at den molekylære beskrivelsen av MON 87708 × MON 89788 er utilstrekkelig for at man kan utelukke nye uønskede effekter som kan utøve en risiko for konsumentens helse eller for miljøet.Søker gir ikke opplysninger som adresserer vurderingskriteriene bærekraft, samfunnsnytte og etiske aspekter som forutsettes anvendt i den norske genteknologiloven (Appendix 4) for godkjenning i Norge. I denne sammenheng er det viktig å få dokumentert erfaringer med hensyn på effekter på miljø, helse og samfunnsaspekter. Denne type dokumentasjon er ikke vedlagt søknaden om godkjenning av soyaplanten MON 87708 × MON 89788.

Informasjonen som er tilgjengelig fra søker er ikke tilstrekkelig for uavhengig evaluering av søknaden. Basert på manglende data og uavhengige studier tilgjengelig ønsker vi å påpeke at det er kunnskapshull relatert til risiko for helse og miljø ved soyaplanten MON 87708 × MON 89788.

Vår konklusjon er at norske myndigheter ikke godkjenner bruk av soyaplanten

MON 87708 × MON 89788 i de bruksområder det søkes om.

Lise Nordgård, Idun M. Grønsberg, Marek Cuhra, Marianne Iversen og Rosa Binimelis.

Bruk denne linken for å lese hele høringsinnspillet.