Innspill til høring om langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

25.10.2013

I brev av 01. 07. 2013 ønsker kunnskapsdepartementet innspill til høring om langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

I Meld. St. 18 (2012-12) varslet regjeringen at den vil lage en langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Langtidsplanen skal et viktig dokument for prioriteringer innenfor forskning og høyere utdanning for de kommende årene. Arbeidet er startet og kunnskapsdepartementet har bedt om innspill til arbeidet gjennom noen spørsmål. Innspillene skal være en del av kunnskapsgrunnlaget for Regjeringens arbeid med planen.

Vårt innspill og svar på spørsmålene i høringen til langtidsplanen tar utgangspunkt i de forsknings-, undervisnings- og rådgivningsaktiviteter som GenØk arbeider med. Da moderne bioteknologi har skapt omfattende nasjonale og internasjonale kontroverser som opptar svært mange, spesielt ved utvikling og bruk av GMO.

GenØk vil bidra med å styrke kunnskapsgrunnlaget på biosikkerhetsområdet, både nasjonalt og internasjonalt.

Følg denne linken for å lese hele innspillet.