GenØk har gitt innspill til den offentlige høringen av søknad EFSA/GMO/NL/2013/114

16.09.2013

Søknaden er sendt av Monsanto Company for bomull MON 88701

Konklusjon

Vi trekker frem mangler i dossieret som ikke gir grunnlag for en konklusjon om sikker bruk, samfunnsnytten og bidrag til bærekraftighet av genmodifisert bomull MON 88701.

Søker har ikke inkludert noe av den informasjonen omkring samfunnsnytten og bærekraftighet til MON 88701 som kreves i den norske genteknologiloven (Appendix 4) for godkjenning i Norge.

Hovedkonklusjon og anbefalinger

Genøk–Senter for Biosikkerhet viser til brev fra Miljødirektoratet angående høring som omfatter MON 88701 for bruksområdet mat, fór, import og prosessering. Planten blir i følge søknaden tolerant mot plantevernmidlene dicamba og glufosinat-ammonium.

MON88701, er en stablet hybrid med ulike herbicid-toleranse-kodende gener innebygd. Stablede hybridplanter har generelt en mer kompleks genetisk sammensetning og derfor større potensiale for opp- og nedregulering av plantens egne gener. En grundig testing før evt markedsadgang vil derfor være nødvendig. Søker bør fremskaffe eksperimentelle bevis som viser at kombinasjonen ikke er skadelig og ikke bare vise til antagelser basert på vurderinger gjort av disse proteinene hver for seg.

CS-dmo-proteinet gjør bomulls planter tolerante overfor ugrasmidler med virkestoffet dicamba. Dicamba har vært betegnet som et plantevernmiddel med lav toksisitet. I den senere tid har det vært publisert artikler som indikerer indirekte negative effekter av dicamba på insekter. Søker bør derfor undersøke nærmere potensielle miljø- og helsemessige effekter.

I tillegg er plantevernmidlet glyfosat-ammonium ikke lovlig i Norge eller EU. Vi mener en godkjennelse av MON 88701vil skade grunnleggende etiske og sosiale kriterier for bruk, som omtalt i den norske Bioteknologiloven.

Søker gir ikke opplysninger som adresserer vurderingskriteriene bærekraft, samfunnsnytte og etiske aspekter som forutsettes anvendt i den norske genteknologiloven. I denne sammenheng er det viktig å få dokumentert erfaringer med hensyn på effekter på miljø, helse og samfunnsaspekter. Denne type dokumentasjon er ikke vedlagt søknaden om omsetting av mat produsert fra MON 88701 eller inneholdende ingredienser produsert fra MON 88701

Vår konklusjon er at norske myndigheter på bakgrunn av slik søknaden foreligger i dag ikke godkjenner bruk av MON 88701 for bruksområdene mat, fór, import og prosessering som det søkes om.

Rosa Binimelis, Idun M. Grønsberg, Lise Nordgård og Vinicius Vilperte.

Følg denne linken for å lese hele innspillet.