GenØk har gitt innspill til den offentlige høringen av søknad EFSA/GMO/NL/2012/106

19.06.2013

Søknaden er sendt av DOW AgroSciences LLC for soya DAS-444Ø6-6.

Konklusjon

Vi trekker frem mangler i dossieret som ikke gir grunnlag for en konklusjon om sikker bruk, samfunnsnytten og bidrag til bærekraftighet av soya DAS-444Ø6-6.

Søker har ikke inkludert noe av den informasjonen omkring samfunnsnytten og bærekraftighet til DAS-444Ø6-6 som kreves i den norske genteknologiloven (Appendix 4) for godkjenning i Norge.

Hovedkonklusjon og anbefalinger

Genøk –Senter for Biosikkerhet viser til brev fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) angående høring som omfatter DAS-444Ø6-6 for bruksområdet mat, fór, import og prosessering. DAS-444Ø6-6, er en stablet hybrid med ulike herbicid-kodende gener innebygd. Planten blir i følge søknaden resistent mot glyfosat og tolerant mot plantevernmiddlene 2,4D og glufosat ammonium.

CP4 EPSPS-proteinet gjør maisplantene tolerante overfor ugrasmidler med virkestoffet glyfosat. I den senere tid har laboratorie forsøk vist at glyfosat kan føre til celleskader, blant annet i humane embryoceller. Undersøkelser har også vist en skadelig effekt på vassdrag og vannorganismer. I tillegg forstyrrer glyfosat næringsstoffomsetninga i jord. Søker bør utføre analyser av viktige kjemiske prosesser som erfaringsmessig vites å være aktuelle problemstillinger for denne type genmodifiserte planter (herbicid toleranse medfører akkumulering av pågjeldende stoffer). I tillegg er plantevernmidlene 2,4D og glyfosat-ammonium ikke lovlig i Norge eller EU. Vi mener en godkjennelse av DAS-444Ø6-6 vil skade grunnleggende etiske og sosiale kriterier for bruk, som omtalt i den norske Bioteknologiloven.

Søker gir ikke opplysninger som adresserer vurderingskriteriene bærekraft, samfunnsnytte og etiske aspekter som forutsettes anvendt i den norske genteknologiloven. I denne sammenheng er det viktig å få dokumentert erfaringer med hensyn på effekter på miljø, helse og samfunnsaspekter. Denne type dokumentasjon er ikke vedlagt søknaden om omsetting av mat produsert fra DAS-444Ø6-6 eller inneholdende ingredienser produsert fra DAS-444Ø6-6

Vår konklusjon er at norske myndigheter ikke godkjenner bruk av DAS-444Ø6-6 for bruksområdene mat, fór, import og prosessering som det søkes om.

Lise Nordgård, Idun M. Grønsberg og Vinicus Vilperte.

Følg denne linken for å lese hele innspillet.