Innspill til Klima- og miljødepartementet (KLD) vedrørende forslag til endring i genteknologilovens § 12 om åpenhetsforordningen

21.01.2021

GenØk har levert høringssvar til Klima- og miljødepartementet (KLD) vedrørende forslag til endring i genteknologilovens § 12 om åpenhetsforordningen

KLD har sendt på høring forslag i endring i lov av 2.april 1993 nr. 38 om fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m (genteknologiloven). Forslaget til endring er med bakgrunn i ny forordning, “Åpenhetsforordningen”, EU 2019/1381, av 20.juni 2019. Denne forordningen skal ha som formål “å øke åpenhet og styrke hensynet til bærekraft” i forbindelse med risikovurderinger foretatt i EU vedrørende “ulike elementer i næringsmiddelkjeden” og av genmodifiserte organismer (GMOer). Forordningen er EØS relevant og krever endring i, blant annet genteknologiloven og forskrifter under matloven. Denne forordningen trer i kraft 27.mars 2021. Høringen gjelder endringer i genteknologilovens § 12, og skal gjennomføres i forskrift til matloven.

GenØk-Senter for biosikkerhet arbeider med forskning og forskningsbaserte problemstillinger med formål om å gi råd vedrørende trygg bruk av bioteknologi. GenØk mener det er bra at departementet inviterer til en høringsrunde vedrørende åpenhetsforordningen og endring i genteknologilovens §12.

GenØks hovedpunkter til KLD er:

• GenØk mener det er positivt at endring i genteknologilovens § 12 er ute på høring. Det er i tillegg viktig å sikre genteknologilovens vurderingskriterier vedrørende bærekraft, samfunnsnytte og etikk i fremtidige endringer av denne loven.

• Det er viktig at saksopplysninger som gjelder hver enkelt GMO, i søknader som ved utsetting, er offentlige, for å skape åpenhet og tillit mellom ulike aktører, institusjoner og de offentlige myndigheter som skal ta beslutning.

• GenØk anser det som viktig at EFSA selv også henter inn og utfører vitenskapelige vurderinger og at tredjepart får uttale seg i høringer vedrørende GMO. Det bør i tillegg presiseres hvilke typer vitenskapelige vurderinger dette er og hva som evt. ikke er godkjent som grunnlag for vurdering.

• At det skal gis adgang til at enkelte saksopplysninger vedrørende slike søknader skal kunne unntas offentlighet bør begrenses til et minimum. Hovedprinsippet bør være at alle saksopplysninger skal være offentlige. GenØk mener at relevante DNA sekvenser skal være offentlig tilgjengelige. Dette er viktig for blant annet å kunne undersøke ikke-mål effekter etter at endringer er utført i DNA.

• Ved vurdering av en GMO er det viktig å kunne sammenlikne den med nærmeste ikke-genmodifiserte genetiske slektning. Det er derfor viktig at avlsmønstre og -strategier offentliggjøres.

• Dersom DNA-sekvensen, avlsmønstre og avlsstrategier anses som viktig for risikovurdering og dermed skal offentliggjøres er det uklart hvorfor loven i det hele tatt trenger unntaksparagrafer som spesifiserer at disse skal kunne unntas offentligheten. Dersom DNA-sekvensen utenom den genetiske endringen som trengs for deteksjon og/eller avlsmønstre og avlsstrategier som er viktig for risikovurderingen skal kunne unntas fra offentlighet vil dette stå i motsetning til prinsippet om åpenhet. Dette vil kunne svekke tilliten hos befolkningen og dermed virke mot sin hensikt og forordningens intensjon. Videre vil svekket tillit og begrensning av offentlig tilgjengelig opplysninger kunne påvirke vurderingen under etikk-kriteriet negativt.

• GenØk mener også at det er viktig at alle opplysninger som kan gjøres offentlige, skal og bør offentliggjøres. Dette gjelder opplysninger som er relevante for alle aktører (kommersielle og andre) og som anses å være viktige for vurdering av samfunnsnytte, bærekraft og etisk forsvarlighet. Muligheten for å unndra visse opplysninger fra offentligheten vil kunne svekke offentlighetens tillit til de ulike aktørene og til de instansene som har ansvar for utføringen av vurderingen av bærekraft, samfunnsnytte og etisk forsvarlighet.

• Vedrørende forslag til endring i genteknologilovens § 12 og hva som kan unnlates offentliggjort hvis det kan skade en virksomhet, vil vi påpeke at vurderingen av hva som ansees som å kunne skade en virksomhet i særlig grad er tolkbar. Dette bør presiseres ytterligere.

Les fullstendig høringssvar


Bidragsytere:
Idun Merete Grønsberg, Odd-Gunnar Wikmark, Tim Dassler, Jennifer A. L. Nunn, Arinze Okoli

Photo: adobestock.com/andriano_cz