Antimikrobiell resistens i miljøet

Foto: Alexandre Buisse (Nattfodd). Creative commons licensed.

Antimikrobiell resistens (AMR) vokser raskt og er anerkjent som en av vår tids største trussel mot global helse. AMR har imidlertid alltid vært tilstede i naturen, lenge før vi begynte å bruke antibiotika, men menneskets påvirkning på miljøet har drevet fram en økt mengde AMR og antibiotikaresistente bakterier (ARB).  ARG/ARB finnes i alle miljø, ferskvann, saltvann og på land. Verdens helseorganisasjon WHO, anbefaler nå at problemer som antibiotikaresistens håndteres gjennom en tverrfaglig tilnærming under prinsippet om at vår helse utvikles i samspill med naturen og kan ikke sees på som noe som står alene. Dette kalles for konseptet om «One Health» eller én helse.

Vi mangler kunnskap om utbredelsen av antimikrobielle gener og resistente bakterier i miljø som vann, sedimenter og i ville dyr, og om hvordan disse genene og bakteriene kan spres seg. GenØk ligger lokalisert i arktisk, og vi har dermed en unik mulighet for å undersøke disse miljøene for bedre å forstå potensialet for spredning og negativ påvirkning på vår helse. Vi har gjennomført flere studier som er publiser i rapports form.

I vår forskningsgruppe bruker vi fenotypiske og molekylærbiologiske metoder for å studere utbredelsen av AMR og for å forstå hva som bidrar til at disse genene og bakteriene kan spres på en uønsket måte. Vi har undersøkt reinsdyr, hval, sel, griser, arktiske landbruksmiljø, og sedimenter i hav. Vårt fokus ligger nå på vannbåren spredning av antimikrobiell resistens, spesielt gjennom avløpsvann.


Aktive Forskningsprosjekt

MicroPlastResist: Dette prosjektet undersøker hvordan AMR kan spres med mikroplast som slipper ut gjennom avløpsvannet vårt. Vi sammenligner nivåer av mikroplast og hvilke typer bakterier og gener som slippes ut, i Sør Afrika og i Norge. Prosjektet et finansiert gjennom Norges Forskningsråd og National Researchs Foundation, Sør Afrika gjennom SANOCEAN programmet. Prosjektleder er Odd-Gunnar Wikmark. Samarbeidspartnere er North West University og University of Zululand, begge Sør Afrika.

shAMRock: Sammen med University of Chemistry and Technology, Praha, optimaliserer vi molekylære metoder for å overvåke antimikrobiell resistens i avløpsvann i Tsjekkia og i Norge. Dette prosjektet har også en sterk komponent av vitenskapskommunikasjon hvor vi gjenomfører s vitenskaps-kaféer for å bedre forstå hva folk flest kjenner til om AMR. GenØks prosjektleder er Odd-Gunnar Wikmark, og prosjektet er finansiert gjennom EEA and Norway Grants. Mer informasjon kan du finne på facebook https://www.facebook.com/Shocking-antimicrobial-resistance-112554500214900/ eller web https://tvp.vscht.cz/research/projects-grants/50582?ecrof&jazyk=en&fbclid=IwAR3wuorNN3Sgnbwld5IJeM-KYenv1VXA0Ykb5E_Y7T7SUV64Ut5vfXFJ2jk#novinka_detail

GenØk er en av flere partnere i et internasjonalt nettverk om antibiotikaresistens i miljø med finansiering fra JPIAMR (JPIAMR Surveillance Network). I dette nettverket så arbeides med å systematisere metoder og kartlegge relevante indikatorer for miljøstudier av antibiotikaresistens. Prosjektleder er William Gaze (University of Exeter).

 

Avsluttede prosjekt

GenØk tidligere utført flere kartleggingsprosjekt av antibiotikaresistens og antibiotika-resistensgener i miljøet på oppdrag fra Miljødirektoratet, se rapporter fra prosjektene lenger ned.

 

Rapporter

Antimicrobial resistance in the marine environment: MIC profiles of bacteria isolated from whale and seal faeces. Project report, M-1260|2019,
Commissioned by the Norwegian Environment Agency,
Venter et al (2019), GenØk, Tromsø, Norway

Prevalence of Antibiotic Resistance Marker Genes (ARMG) in Selected Environments in Norway – Reindeer, Project report , M909|2017
Commissioned by the Norwegian Environment Agency.
Nordgård, L. et al (2017) GenØk, Tromsø.

Antimicrobial resistance in selected environments in Norway, Project report, M-736/2017,
Commissioned by the Norwegian Environment Agency.
Nordgård, L. et. al. (2017), GenØk, Tromsø.

Prevalence of Antibiotic Resistance Marker Genes (ARMG) in Selected Environments in Norway, Project report, M-675|2016,
Commissioned by the Norwegian Environment Agency.
Nordgård, L. et al (2016). GenØk, Tromsø